WidsMob SLUTANVÄNDARlicensavtal

VIKTIGT: DETTA ÄR EN LICENS, INTE EN REA

Detta WidsMob-slutanvändarlicensavtal (avtal eller licens eller EULA) är mellan slutanvändaren (nedan kallad dig eller licensinnehavaren) och WidsMob Technology Co., Limited, utvecklaren och ägaren av programmet och programvaran (nedan kallad Licensierad programvara eller WidsMob eller programvara).

VIKTIGT: Genom att ladda ner, komma åt, installera eller använda programvaran, DOKUMENTATION, SAMLINGAR FRÅN WIDSMOB-EFFEKTSBUTIKEN (kollektivt "PROGRAMVARA") GODKÄNNER DU att du är bunden av följande villkor och villkor i detta avtal.

Läs detta avtal noga innan du laddar ner eller installerar programvaran. Största uppmärksamhet bör ägnas åt sådana klausuler, inklusive men inte begränsat till, artikel 5, 6, 14, 15, 16 i specialteckensnitt. Om du inte håller med eller har några frågor angående detta SLUTANVÄNDARlicensavtal (EULA), vänligen kontakta WidsMob. All installation, kopiering, åtkomst till eller användning av den licensierade programvaran av dig ("Licensinnehavaren") utgör ett godkännande av och ett löfte om att följa alla villkor i denna EULA.

VILLKOR:

1. LICENSIERAD PROGRAMVARA

Den "licensierade programvaran" innehåller allt innehåll i filerna, diskarna, CD-ROM-skivorna, DVD-skivorna eller andra media för vilka denna EULA tillhandahålls, inklusive men inte begränsat till: tredjeparts datorinformation eller programvara att Licensgivaren har licensierat för inkludering i den Licensierade Programvaran; skriftligt material eller filer relaterade till den licensierade programvaran ("dokumentation"); teckensnitt; modifierade versioner, uppdateringar, tillägg och kopior av den licensierade programvaran, om någon.

2. LICENSBIDRAG

Med förbehåll för villkoren i detta avtal ger WidsMob dig härmed (en individ) den begränsade, återkallbara, personliga, icke-exklusiva och icke-överförbara rätten att ladda ner, installera och aktivera programvaran på två separata datorer enbart för din personliga , privat och icke-kommersiellt bruk, såvida du inte har köpt en kommersiell licens från WidsMob. Att dela programvaran med andra eller låta andra se innehållet i denna programvara bryter mot licensen. Du får inte göra programvaran tillgänglig över ett nätverk eller på något sätt tillhandahålla programvaran till flera användare, såvida du inte har köpt en fleranvändarlicens från WidsMob i förväg. WidsMob förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig i detta avtal.

3. LICENSBEGRÄNSNINGAR

1. Licensinnehavaren får inte och går med på att inte tillåta eller göra det möjligt för andra att modifiera, anpassa, översätta, underlicensiera, hyra, hyra ut eller låna ut hela eller delar av den licensierade programvaran eller dokumentationen.

2. Licenstagaren får inte och går med på att inte tillåta eller göra det möjligt för andra att skapa derivat från hela eller delar av den Licensierade programvaran eller dokumentationen; och Licensinnehavaren får inte omarbeta, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden för den licensierade programvaran.

3. Licensinnehavaren får inte och går med på att inte tillåta eller låta andra använda en tidigare version av den licensierade programvaran efter att ha fått en medieersättning eller uppgraderad version som en ersättning för en tidigare version (i sådant fall måste licenstagaren förstöra den tidigare versionen).

4. Licensinnehavaren får inte och samtycker till att inte tillåta andra att använda den licensierade programvaran vid drift av affärsverksamhet, flygplan, fartyg, kärnkraftsanläggningar, livsstödsmaskiner, kommunikationssystem eller annan utrustning där programfel kan leda till personskador, dödsfall eller miljöskador.

5. Licensinnehavaren får inte och går med på att inte tillåta eller göra det möjligt för andra att ta bort eller dölja licensgivarens copyright- eller varumärkesmeddelanden, eller copyright- och varumärkesmeddelanden från tredje part som Licensgivaren har inkluderat i den licensierade programvaran eller dokumentationen.

6. Licensinnehavaren får inte och går med på att inte tillåta eller låta andra använda den licensierade programvaran för att vara värd för applikationer för tredje part, som en del av en anläggningshantering, tidsdelning, tjänsteleverantör eller servicebyrå.

7. Licensinnehavaren får inte och samtycker till att inte tillåta eller låta andra använda den licensierade programvaran på något sätt som är olagligt eller inte godkänt av denna EULA.

8. Licenstagaren får inte använda några andra musikspår, element, bilder, videor som inte tillhandahålls av WidsMob inom programvaran om du inte har licens eller tillstånd eller rätt behörighet att använda dem.

9. Licenstagaren får inte använda musikspår, element, bilder, videor i programvaran (inklusive samlingar från Effects Store) kommersiellt eller på något annat sätt som inte tillhandahålls i detta avtal.

4. INSTALLATION

Licensinnehavaren kan installera en kopia av den licensierade programvaran på en enda dator. Licenstagaren måste vara den primära användaren av den dator som den licensierade programvaran är installerad på. Detta avtal gäller alla installationer av den licensierade programvaran. Installation av den licensierade programvaran på tre eller flera datorer är förbjuden. Licenstagaren kan köpa och installera flera licenser om Licenstagaren vill installera programvara på två eller flera datorer. Licensinnehavaren är ensam ansvarig för alla utgifter som uppstår i samband med licensinnehavarens installation och användning av den licensierade programvaran.

5. PROGRAM FÖR FÖRBÄTTRING AV PROGRAMVARA

WidsMob har åtagit sig att alltid skydda din integritet, förutom vad som annars anges i detta avtal. Detta uttalande förklarar den anonyma datainsamlingsprocessen och användningsmetoder för WidsMobs program för förbättring av programvaran.

För att tillhandahålla och förbättra programvaran, dess funktioner och användarupplevelse kommer vi automatiskt att samla in, underhålla, bearbeta och använda information om hur de olika modulerna och funktionerna i WidsMob-programvaran används. Information samlas också in anonymt för statistisk analys om programvaran.

Vi kommer endast att använda sådan information i syfte att ge slutanvändarna bästa möjliga programupplevelse. De insamlade uppgifterna kommer inte att avslöjas, delas, säljas, handlas eller hyras ut till tredje part för marknadsföringsändamål. För användare som inte vill aktivera den här tjänsten kan du välja bort menyn för avancerade alternativ under installationsprocessen.

6. AKTIVERING

Den licensierade programvaran innehåller tekniska åtgärder som är utformade för att förhindra dess olicensierade eller olagliga användning. Den licensierade programvaran kan innehålla tillämpningsteknik som begränsar licenstagarens möjlighet att installera och avinstallera den licensierade programvaran på en maskin till högst ett begränsat antal gånger, under ett begränsat antal datorer och under en definierad tidsperiod som anges av den köpta licensen. Den licensierade programvaran kan kräva aktivering under installationen och i dokumentationen. Om något av sådana tillämpliga aktiveringsförfaranden inte följs får den licensierade programvaran endast fungera under en begränsad tid. Om aktivering krävs, men Licensinnehavaren inte slutför aktivering inom den begränsade tidsperiod som anges i Dokumentationen eller förklaras under installationen, upphör den Licensierade programvaran att fungera tills aktivering har slutförts, varefter funktionaliteten återställs. Om Licensinnehavaren har några problem med aktiveringsprocessen kan Licensinnehavaren kontakta Licensgivarens kundtjänst för support.

7. UTVÄRDERINGSKOPI

Licenstagaren kan få en utvärderingskopia av den licensierade programvaran gratis under en begränsad tidsperiod ("utvärderingskopian"). Vissa funktioner och / eller funktioner för den licensierade programvaran kan vara låsta eller otillgängliga i utvärderingskopian. För att dra nytta av alla funktioner och funktioner i den licensierade programvaran måste licensinnehavaren köpa en giltig licensaktiveringsnyckel. Från det ögonblick som Licenstagaren aktiverar Licensierad programvara med en giltig licensnyckel, ska utvärderingskopian upphöra att betraktas som en utvärderingskopia och alla villkor i detta avtal börjar gälla i sin helhet.

8. TERM

Det finns flera typer av licenser som licenstagaren kan välja att köpa. Om Licensinnehavaren väljer att köpa en livstidslicens kan du använda den tills den upphör. Om du väljer att köpa en licens under en viss tidsperiod kan du bara använda den under den specifika perioden. Du kan säga upp licensen när som helst genom att förstöra programvaran tillsammans med alla kopior av den. Licensen avslutas automatiskt eller upphör på annat sätt att gälla om du inte följer några villkor eller villkor i detta avtal. Du ska förstöra och upphöra med att använda programvaran, tillsammans med alla kopior av den omedelbart efter avslutad licens.

9. ÖVERFÖRING AV LICENS

Licenstagaren får inte hyra, hyra ut, låna ut, sälja, tilldela, underlicensiera, distribuera eller överföra den licensierade programvaran eller licensen som beviljas av denna EULA utan föregående skriftligt tillstånd från Licensgivaren.

10. UPPDATERINGAR FÖR PROGRAMVARAN

Licensgivaren kan tillhandahålla licensinnehavaren programuppdateringar och / eller innehållsuppdateringar från tid till annan utan kostnad under detta avtalsperiod. Licensgivaren kan, efter eget gottfinnande, besluta om Licensinnehavaren kan få programuppdateringar och / eller innehållsuppdateringar gratis eller om licenstagaren måste betala för uppdateringarna. För ändamålen här avser "uppdatering" en ny version av den licensierade programvaran som innehåller tekniska ändringar, uppdaterad information, ändrad funktionalitet eller andra ändringar som är avsedda av Licensgivaren att förbättra eller lägga till, radera eller på annat sätt modifiera någon aspekt av den Licensierade Programvara. Med "Innehållsuppdatering" avses en uppdatering av det innehåll som används av den Licensierade programvaran som kan behöva uppdateras då och då. Om den licensierade programvaran är en uppdatering till en tidigare version måste licensinnehavaren ha en giltig licens till den tidigare versionen. Varje uppdatering som tillhandahålls av Licensgivaren till Licensinnehavaren sker på basis av Licensutbyte så att Licensinnehavaren godkänner, som en förutsättning för att ta emot en Uppdatering, att Licensinnehavaren avslutar alla Licensinnehavares rättigheter att använda någon tidigare version av den Licensierade Programvaran. Licensinnehavaren får dock fortsätta att använda den tidigare versionen endast för att hjälpa till med övergången till den uppdaterade versionen. När en uppdatering har släppts kan Licensgivaren upphöra med service eller support för tidigare versioner utan något meddelande till Licensinnehavaren. Programuppdateringar och / eller innehållsuppdateringar kan tillhandahållas via den licensierade programvaran eller på licensgivarens webbplatser. Denna licens tillåter inte licenstagaren att erhålla och använda en programuppgradering och / eller en ny licensierad programvaruversion. Den licensierade programvaran kan kräva innehållsuppdateringar för att fungera effektivt. Licensgivaren kan lägga till nya funktioner, musikspår, element, bilder, videor eller radera originalfunktioner, musikspår, element, bilder och videor i uppdateringsprogramvaran eller uppgraderingsprogramvaran.

11. INTELLECTUAL FASTIGHETSÄGERHET

Den licensierade programvaran och alla auktoriserade kopior som Licensinnehavaren gör är immateriella rättigheter till och ägs av Licensgivaren och av tredje parter vars immateriella rättigheter har licensierats till Licensgivaren. Strukturen, organisationen och koden för den licensierade programvaran är värdefulla affärshemligheter och konfidentiell information för licensgivaren och sådana tredje parter. Den licensierade programvaran är skyddad av lagen, inklusive utan begränsning, upphovsrättslagarna för Folkrepubliken Kina och USA och andra länder samt av internationella fördragsbestämmelser. Med undantag för vad som uttryckligen anges i denna EULA beviljas licenstagaren inga immateriella rättigheter över den licensierade programvaran. Licensinnehavaren får inte göra eller publicera något offentligt uttalande angående den licensierade programvaran eller licensgivaren utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från licensgivaren.

12. STÖD

Licensgivaren är inte skyldig av denna licensavtal att förse licenstagaren med tekniska supporttjänster relaterade till den licensierade programvaran; Licenstagaren kan dock begära ytterligare supporttjänster mot en extra kostnad eller få gratis e-postsupport eftersom Licensgivaren kan erbjuda då och då under denna EULA. E-postsupport inkluderar teknisk prioritet för teknisk support för installation och felsökning samt uppgradering och underhåll.

13. AVSLUTNING AV WIDSMOB

Med förbehåll för de villkor som anges i artikel 8, har WidsMob rätt att säga upp denna EULA med omedelbar verkan efter att ha meddelat licensinnehavaren under följande omständigheter; om Licenstagaren gör en väsentlig överträdelse av någon av sina skyldigheter enligt denna EULA som inte kan avhjälpa eller om Licenstagaren begår en väsentlig överträdelse av någon av sina skyldigheter enligt denna EULA som inte åtgärdas inom femton (15) kalenderdagar efter mottagandet av en meddelande från WidsMob. Uppsägning av denna EULA påverkar inte några av parternas rättigheter, skyldigheter eller skulder som har samlats in innan uppsägning eller som är avsedda att fortsätta att gälla efter uppsägningen.

14. INGEN GARANTI PÅ LICENSIERAD PROGRAMVARA

DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN LEVERERAS TILL LICENSTAGARE "SOM DE ÄR." LICENSOREN OCH LICENSGIVARE LEVERANTÖRER, FÖRETAGARE, AGENTER, MEDARBETARE GÖR INGEN GARANTI FÖR DENNA ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA. LICENSOREN, OCH LICENSORINFILIATES, GÖR INGA GARANTIER, VILLKOR, FÖRESKRIVNINGAR ELLER VILLKOR (UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÄLLT VAD ÄR FÖRESKRIFTER, GEMENSAM RÄTT, TULL, ANVÄNDNING, ELLER ANNAT VID) TILL NÅGOT SOM INKLUDERAR FÖR FÖLJANDE FRÅN FÖRBEHANDLING INOM FÖRFÖRANDE AV BEGRÄNSANDE FÖR FÖRESKRIFT RÄTTIGHETER, SÄLJBARHET, INTEGRATION, NÖDVÄNDIG KVALITET ELLER FITNESS FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE, UNDANTAG FÖR, OCH FÖRMÅLET, ATT EN GARANTI KAN INTE EXKLUDERAS ELLER BEGRÄNSAS AV TILLÄMPLIG LAG I LICENSAVTALSRÄTT.

DU ERKÄNNER UTTRYCKLIGT OCH GODKÄNNER ATT, I DET OMFATTNING SOM ÄR TILLÅTET MED GÄLLANDE LAG, ANVÄNDNING AV WIDSMOB-PROGRAMVARAN PÅ DIN ENDA RISK, OCH HELA RISKEN FÖR TILLFÖLJANDE KVALITET, PRESTANDA, NÖJAKTIGHET ÄR MED DIG. INGEN ORAL ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD GIVT AV WIDSMOB ELLER EN Auktoriserad representant SKAPAR GARANTI.

PROGRAMVARAN KAN INNEHÅLLA ”ÖPPEN KÄLLA” -MATERIAL (T.ex. ALLA PROGRAMVAROR SOM ÄR ÖPPNA KÄLLOR, KOPIERING, GNU ALLMÄNT OFFENTLICENS, BIBLIOTEK ALLMÄN OFFENTLICENS, LÄSARE GENERELL OFFENTLIG LICEN, LICENTRÄTT LICENT, LICENTRET LICENT, LICENTER , APACHE- ELLER OFFENTLIGA DOMÄNLICENSER ELLER LIKNANDE LICENSER). WIDSMOB GÖR INGA GARANTIER FÖR ÖPPNA KÄLLMATERIAL INOM PROGRAMVARAN. DENNA EULAS BESTÄMMELSER OM BEGRÄNSNING AV ANSVAR GÄLLER.

15. ANSVARSBEGRÄNSNING

I INGEN HÄNDELSER ÄR LICENSGIVAREN, ELLER LICENSGIVARENS FÖRETAGARE, DETS MEDARBETARE, AGENTER ANSVARIGA FÖR NÅGRA SKADOR, KRAV ELLER KOSTNADER OCH OCH FÖLJANDE, INDIREKTA, SPECIELA, PUNITIVA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FELSKADE ELLER SKADOR ELLER FEL ÄVEN OM ETT FÖRETRÄDANDE FÖR LICENSGIVARE ELLER EN AV LICENSGIVARENS FÖRETAGARE HAR RÅDET OM MÖJLIGHETEN MED SÅDAN TAP, SKADOR, KRAV ELLER KOSTNADER, ELLER FÖR NÅGON ANSVAR AV NÅGRA TREDJE PART. DENNA BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG GÄLLER I DET OMFATTNING SOM GÄLLER I TILLÄMPLIG LAG I LICENTHAVARENS JURISDIKTION. LICENSGIVARENS SAMMANFATTNINGSANSVAR OCH LICENSGIVARINFORMATIONSSYSTEMEN, DENA ANSTÄLLDA, AGENTER I ELLER I SAMBAND MED DENNA EULA, SKALL BEGRÄNSAS TILL AVGIFTERNA LICENTHAVARE HAR BETALAT FÖR LICENSIERAD PROGRAMVARA, OM NÅGOT.

OM PROGRAMVARAN ÖVERTRÄCKAS AV EN ANNAN RÄTTIGHET FÖR vilken WIDSMOB KAN VARA ANSVARIG, LICENSOPTAGAREN GÖR FÖRBJUDANDE OCH RISKBARA ÅTGÄRDER FÖR ATT STOPPA ANVÄNDNING OCH RADERA ), WIDSMOB KAN LEVERANTÖR MED EN ERSÄTTNING ELLER UPPDATERAD ELLER MODIFIERAD PROGRAMVARA GRATIS. PÅ SÅDAN OMSTÄNDIGHET FÅR WIDSMOB INTE ANDRA SKULDER FÖR DIG.

16. SKADEERSÄTTNING

LICENSTÄLLARE SKADAR OCH FÖRVARAR LICENSOR HARMLÖS FRÅN NÅGRA OCH FÖRSLAG, SKULDER, SKULDER, SKADOR, BÖTOR, SÄKERHETER, KOSTNADER OCH UTGIFTER (INKLUDERANDE FULLSTÄNDIGA KOSTNADER FÖR LICEN FÖR LICEN LICENSHAVARENS SKYLDIGHETER UNDER DENNA AVSNITT SKAL ÖVERLEVA UTGÅNGEN ELLER AVSLUTANDE AV DETTA AVTAL.

17. INNEHÅLL AV SLUTANVÄNDARE

Den licensierade programvaran gör det möjligt för licenstagaren att ange innehåll som kommer att lagras på den dator som den licensierade programvaran är installerad på (sådant innehåll kommer här att kallas "slutanvändargenererat innehåll"). Licensinnehavaren är ensam ansvarig för licensinnehavarens användning, lagring och avslöjande av det slutanvändargenererade innehållet. Licenstagaren får endast använda det slutanvändargenererade innehållet på ett ansvarsfullt sätt på ett sätt som överensstämmer med utövandet av gott omdöme. Den licensierade programvaran kan tillåta licenstagaren att skriva in, kopiera, redigera innehåll som utgör icke-offentlig personlig information om andra personer än licenstagaren; Licensinnehavaren får inte använda, lagra eller avslöja sådan information utan uttryckligt medgivande från de personer som den hänför sig till. Om Licenstagaren har svårt att avgöra om Licenstagarens avsedda användning är lämplig, eller om Licenstagaren behöver skriftligt tillstånd, eller om andra juridiska frågor bör övervägas, uppmuntrar Licensgivaren Licenstagaren att söka behörig juridisk rådgivning. Licensgivaren kommer inte att hjälpa Licensinnehavaren att göra detta beslut, inte heller kan Licensgivaren ge Licensinnehavaren juridisk rådgivning om immateriella rättigheter eller sekretesslagar.

Licensinnehavaren får endast använda slutanvändargenererat innehåll som tillhör licensinnehavaren och inte bryter mot andras rättigheter däri. Licensgivaren kommer inte att redigera eller övervaka allt innehåll; Licenstagaren tar därför exklusivt ansvar för övervakningen därav. Licensinnehavaren får inte använda den licensierade programvaran i samband med innehåll som är olagligt, obscent, anständigt, ärekränkande, uppmuntrar till ras eller etniskt hat eller kränker andras rättigheter, eller som på något annat sätt är anstötligt.

Licenstagaren är ansvarig för att oberoende verifiera att licensinnehavarens innehåll är korrekt och fullständigt (t.ex. tekniska illustrationer eller diagram för driftsguider, reservdelskataloger, scheman, skrivdiagram, monteringsanvisningar, underhållshandböcker, arkitektoniska presentationer eller annat material som du skapar och / eller modifierar med Vår programvara).

Licensinnehavaren får endast använda slutanvändargenererat innehåll som tillhör licensinnehavaren och inte bryter mot andras rättigheter däri. Licensgivaren kommer inte att redigera eller övervaka allt innehåll; Licenstagaren tar därför exklusivt ansvar för övervakningen därav. Licensinnehavaren får inte använda den licensierade programvaran i samband med innehåll som är olagligt, obscent, anständigt, ärekränkande, uppmuntrar till ras eller etniskt hat eller kränker andras rättigheter, eller som på något annat sätt är anstötligt.

Om licenstagaren eller licensinnehavarens advokat fastställer att licenstagaren enligt lag krävs för att få skriftligt tillstånd att använda delar av det slutanvändargenererade innehållet, måste licenstagaren begära tillstånd för reproduktion, omfördelning eller modifiering av innehållet från rätt ägare av ämnets material ( som kan nämnas i den licensierade programvaran). Om å andra sidan licenstagaren eller licensinnehavarens advokat fastställer att det är tillåtet att fortsätta och inkludera slutanvändargenererat innehåll från den licensierade programvaran, uppmanar licensgivaren licensinnehavaren att korrekt utse licensieringsvarumärken när de hänvisar till den licensierade programvaran i meddelande eller upphovsrättsdel av Licensinnehavarens papper, projekt eller produkt. Licensinnehavaren ska hålla skadestånd, hålla skadelös och försvara Licensgivaren och Licensgivarleverantörerna från alla anspråk, skador, advokatavgifter, kostnader och stämningar som uppstår till följd av, eller härrör från, Licensinnehavarens användning eller distribution av allt innehåll och dess användning av den licensierade programvaran.

18. EXPORTBEGRÄNSNINGAR

Du får inte använda eller på annat sätt exportera eller återexporta den licensierade programvaran till några länder eller territorier som sanktioneras av FN eller USA. Genom att använda den licensierade programvaran intygar och garanterar du att du inte finns i sådana länder.

19. GÄLLANDE LAG OCH TVISTBESLUT

Detta avtal kommer att regleras av Folkrepubliken Kinas lagar utan att ge upphov till lagkonflikten. Tvister som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal ska avgöras av Hongkong Court of International Arbitration i enlighet med dess effektiva regler i den utsträckning som inte är förbjudet enligt lokal lagstiftning i din jurisdiktion.

ERKÄNNANDE MED ATT INSTALLERA PROGRAMVARAN, ERKÄNNER DU ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT FÖRVALTNINGEN OCH ATT DU GODKÄNNER att vara bunden av sina villkor och villkor. DU GODKÄNNER OCH ATT DETTA AVTAL ÄR DEN HELA OCH EXKLUSIVA UTTALET MELLAN PARTERNA OCH TILLÄGGAR ALLA FÖRESLAGNA ELLER FÖREGÅENDE AVTAL, MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, OCH NÅGON ANNAN KOMMUNIKATION MELLAN PARTERNA FÖR LICENBESKRIVNINGEN.